SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego pralineria.pl jest:

Pralineria z siedzibą przy ul.Żurawiej 26, 00-515 Warszawa, NIP: PL 7751370215, REGON: 101702847, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Żurawia 26, 00-515 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: pralineria.pl@gmail.com, numer telefonu: +48 508998410, +48 517944001 zwany dalej Sprzedającym/ Sprzedawcą/ Usługodawcą.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.pralineria.pl. Wyjątek stanowi pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu. Przekazane przez Klienta dane osób trzecich( Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Odbiorca przesyłki ma prawo zapoznania się ze źródłem pochodzenia jego danych osobowych udostępnionych wcześniej przez zamawiającego w celu obsługi zamówienia, administrator danych ma obowiązek udzielić informacji odbiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Jednocześnie Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Sprzedawca zobowiązuje się do zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

1.4. Definicje:

1.4.1. SPRZEDAWCA /USŁUGODAWCA Pralineria z siedzibą przy ul.Żurawiej 26, 00-515 Warszawa, NIP: PL 7751370215, REGON: 101702847, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Żurawia 26, 00-515 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: pralineria.pl@gmail.com, numer telefonu: +48 508998410, +48 517944001 zwany dalej Sprzedającym/ Sprzedawcą/ Usługodawcą.

 

1.4.2. KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –  interaktywny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

1.4.5. DZIEŃ ROBOCZY –  dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pralineria.pl

1.4.11. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – A) wypełnieniu Formularza Rejestracji, B) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz C) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko lub/oraz nazwa firmy (w przypadku firmy NIP), adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.1.1.1 Usługa Elektroniczna- Konto- świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pralineria.pl@gmail.com lub pisemnie na adres: ul.Żurawia26, 00-515 Warszawa.

2.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – A) po wypełnieniu Formularza Zamówienia,  B) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zobacz koszyk” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy (w przypadku firmy NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane Newslettery i kliknięciu pola „Zapisz”.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pralineria.pl@gmail.com lub pisemnie na adres: ul.Żurawia26, 00-515 Warszawa.

2.2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu a osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3.2. Cena Produktu umieszczona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

3.3.1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony: www pralineria.pl . Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem e-maila (pralineria.pl@gmail.com) lub telefonu.

3.3.3. Szczegóły postępowania przy składaniu zamówienia omówione są w punkcie 2.1.2.

3.3.4. Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej: sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: A) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

3.4.1. Regulaminu- to treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5. Sprzedawca ze względu na specyfikę produktów ma prawo nie przyjąć zamówienia do realizacji, jeżeli z okoliczności wynika, że z uwagi na znaczną odległość miejsca zamieszkania lub siedziby Zamawiającego istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– przy odbiorze: należność pobiera pracownik firmy kurierskiej) – dotyczy zamówień o maksymalnej wartości 1500 PLN,

–  przelewem bankowym na rachunek 16 1020 3440 0000 7102 0178 9247

4.2. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.1.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

5.2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. W przypadku odbioru osobistego Produktu, Klienta nie ponosi żadnych kosztów.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

– Przesyłka kurierska, wysyłana po otrzymaniu płatności za zamówione produkty.

– Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej

–  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa w dni robocze, w godzinach od 10:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00.

5.5. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską lub Pocztę Polską (regulaminy firm doręczających dostępne na ich stronach internetowych). Firma kurierska dostarcza na kolejny dzień roboczy, Poczta Polska do 2 dni roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. Firma kurierska podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki , w przypadku nieobecności odbiorcy kieruje przesyłkę do najbliższego punktu PickUp

5.7. Opakowania produktów standardowych występują w kilku wersjach kolorystycznych, w zależności od kolekcji i sezonu. W realizowanym zamówieniu kolor opakowania dobierany jest losowo.

5.8. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy tłoczone, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą odbiegać od tych na Stronie Internetowej, wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się, czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą: e-mail: pralineria@gmail.com lub telefoniczną +48 508 998 410 lub +48 517 944 001.

5.9. Z uwagi na specyfikę produktów, wysyłka zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej odbywa się od poniedziałku do czwartku, aby uniknąć przechowywania produktów na sortowniach. W piątek przesyłki kurierskie nie są realizowane. W piątek i sobotę możliwe są odbiory osobiste w sklepie: ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa

5.10. Zamówienia wysyłane do firm mogą zostać doręczone na recepcji lub sekretariatu, nie są  doręczane do rąk własnych.

5.10.1 Zamówienia do dużych firm, banków, hoteli, szpitali czy urzędów administracji publicznej są doręczane do punktu doręczeń (recepcja ,sekretariat), nie są  doręczane do rąk własnych.

5.11. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedający dokonuje wysyłki złożonego zamówienia za pośrednictwem: firma kurierskiej, Poczty Polskiej. Odbiorcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej otrzymują paczki do dwóch  dni roboczych po nadaniu przesyłki.

5.12. Po doręczeniu przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Kurier powinien poczekać, aż odbiorca upewni się, że towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Odbierając przesyłkę powinno się sprawdzić, czy: A) paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmą i czy taśma nie jest przerwana, B) paczka i jej zawartość nie są uszkodzone. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że opakowanie jest zniszczone (np. karton jest rozdarty, zgnieciony, folia ochronna jest porwana) lub paczka nie jest oryginalnie zapakowana koniecznie trzeba sprawdzić zawartość.

5.13. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Zamawiający ma obowiązek spisania w obecności kuriera, który dostarczył zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktowanie się ze Sprzedawcą : wysłać wiadomość na adres pralineria.pl@gmail.com lub zadzwonić pod numer tel.: +48 508 998 410.

5.14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie klienta faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.

5.15. Do każdego zamówienia Klient może składać dodatkowe uwagi wpisując je w polu „Uwagi”. Sprzedający będzie starał się je zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane, jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.

5.17. W przypadku zamówienia przez Klienta karnetu z dedykacją, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach, Sprzedający może odmówić, bez podania przyczyny, realizacji zlecenia z dołączonym do zlecenia karnetem ze względu na jego treść, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną.

5.18. System internetowy jest przeznaczony dla klientów składających zamówienia do 10 szt. produktów tego samego asortymentu – zamówienia ilości pow. 10 szt. prosimy kierować na adres pralineria.pl@gmail.com lub tel.: +48 508 998 410.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 20 MARCA 2016 ROKU).

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Klient może złożyć reklamację w formie:

6.3.1. pisemnej na adres: ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa

6.3.2. w formie elektronicznej na adres: pralineria.pl@gmail.com

6.4. Klienta w opisie reklamacji powinien podać: A) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; B) roszczenia, jakich Klient się domaga; C) danych kontaktowych składającego reklamację – celem przyspieszenia rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa.

6.6.1. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

6.7. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia  złożenia reklamacji, ma obowiązek ustosunkowania się do jej treści.

 

 1. REKLAMACE I ZWROTY

7.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.2.  Klient może złożyć reklamację w formie:

– pisemnej na adres: ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa

– w formie elektronicznej na adres: pralineria.pl@gmail.com ( w formie skanu)

7.2.1. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

7.2.3. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

7.2.4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa.

7.2.3. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

7.3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. A następnie przesłane na adres sklepu. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia wysłania oświadczenia). W przypadku, gdy Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

7.5. W przypadku zwrotu zamówienia do Sprzedającego z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynu kuriera lub poczty.

7.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjmowania żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

7.7. Zwrot kwoty za towar następuje nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania pieniędzy ze sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

7.9. Zwrotowi nie podlegają produkty o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 20MARCA 2016 ROKU)

8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu, mający określony termin przydatności do użycia, wymagający określonych warunków przechowywania; przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany po przesłaniu dyspozycji:

10.4.1. pisemnie na adres: ul. Żurawia 26, 00-515 Warszawa

10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pralineria.pl@gmail.com

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 1. GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

11.1. Okres gwarancji produktów jest każdorazowo podany na opakowaniu.

11.2. Przydatność do spożycia poszczególnych produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym www.pralineria.pl wynosi:

11.2.1. dla produktów umieszczonych w gotowych zestawach minimum 4 tygodnie,

11.2.2. dla produktów sprzedawanych na sztuki do tworzenia własnych zestawów  termin ważności będzie podany Klientowi na jego prośbę, ale nie będzie on krótszy niż 3tygodnie

11.2.3. dla produktów z kategorii Promocje minimum 2 tygodnie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.4 Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.